RabenGrupa Raben i CSR

W strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Raben niezmiernie ważnym elementem jest troska o środowisko naturalne. Podejmujemy wszelkie kroki zmierzające do pozytywnego oddziaływania na otoczenie, w tym:

  • monitorujemy ilość spalanego przez naszą flotę paliwa,
  • ograniczamy emisję spalin poprzez eco-driving,
  • posiadamy własne stacje paliw, na których kontrolujemy jakość paliw oraz emitowanych do atmosfery gazów,
  • wymieniamy flotę na nowoczesną, spełniającą normę Euro 6,
  • angażujemy społeczność lokalną w ekologiczne inicjatywy, np. poprzez zainicjowanie stypendium za najlepszy ekopomysł,
  • zapewniamy optymalne wypełnienie środków transportu.

Świadomość społeczeństwa

I choć liczba zabitych i rannych w ostatnich latach spada, co jest efektem głównie wzmocnienia procesów budowy i przebudowy dróg z funduszy europejskich, to liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln populacji naszego kraju wciąż należy do jednej z najwyższych i daleko odbiega od średniego poziomu w Unii Europejskiej*. W ramach wizji społecznej odpowiedzialności Grupy Raben pragniemy wywierać pozytywny wpływ na otoczenie. Jednym ze sposobów jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Za sprawą kampanii pragniemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, a tym samym do poprawy warunków życia społeczeństwa. Kampania ma na celu wskazywanie zarówno dobrych praktyk uczestniczenia w ruchu drogowym, jak i niebezpieczeństw z nim związanych.


* Stan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie  w 2015 roku – sprawozdanie, s. 6.

Nasze zobowiązania

Co może robić Grupa Raben, by podnieść świadomość i wpłynąć na zminimalizowanie liczby wypadków? Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez:

  • edukację, na przykład szkolenia dla Kierowców,
  • akcje partnerskie,
  • monitorowanie ilości i przyczyn wypadków,
  • wspieranie działań Fundacja na rzecz dzieci - osób, które ucierpiały w wypadkach drogowych.

Więcej informacji na temat Grupy Raben znajdziecie na stronie: www.raben-group.com

 

Partnerami kampanii są